Wszystkie produkty wysyłamy w 24h!
Odbiór osobisty w całej Polsce!
Mamy ponad 7000 opinii o sklepie!
Regulamin

Regulamin

§ 1
Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy More4Kids (dalej „Sklep internetowy”) działający pod adresem www.more4kids.pl prowadzony jest przez Sferis Sp. z o.o. (zwana dalej „Sferis”) z siedzibą w Warszawie, ul. Dolna 15, 00-773 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129210, REGON: 015246420, NIP: 5212946411, o kapitale zakładowym w wysokości 30 309 700,68 zł.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.
 3. Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.more4kids.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i/lub Użytkownik.

§ 2
Definicje

 1. Klient - oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego.
  Termin „Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru posiadającego wady lub niezgodnego z umową.
 2. Użytkownik - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.
 3. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 4. Przedsiębiorca - oznacza osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień.
 6. Pliki Cookies - informacje zapisywane przez serwery należące do Sferis Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Salony Sferis - Salony sprzedaży bezpośredniej, należące do Sferis. Salony Sferis po umieszczeniu informacji przez Sferis, mogą pełnić funkcję punktów odbioru.
 8. Salony Partnerskie - Zwane również Sferis Partner. Salony sprzedaży bezpośredniej, nie należące do Sferis. Salony Partnerskie są własnością osób/podmiotów trzecich. Salony Partnerskie po umieszczeniu odpowiedniej informacji przez Sferis, mogą pełnić funkcję punktów odbioru.
 9. Punkty Odbioru - dowolne punkty zdefiniowane przez Sferis jako miejsca dostaw towarów, w których Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:
  • za pośrednictwem założonego Konta, które wymaga wcześniejszej rejestracji przy użyciu do tego dostępnego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z §4 Regulaminu; lub
  • poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym.
 3. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, miejsce odbioru towaru. Skuteczność tak złożonego zamówienia może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.
 5. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Sferis Sp. z o.o., a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4
Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

 1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje samoczynnie po złożeniu zamówienia Bez rejestracji – generowane jest unikalne hasło, które może zostać zmienione w Panelu klienta po zalogowaniu się.
 2. W celu rejestracji Klient:
  • wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków,
  • składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i akceptuje jego postanowienia,
  • składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umów obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  • Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od spółek Grupy Kapitałowej ACTION S.A.,
  • przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sferis poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Sferis drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.
 4. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.
 5. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Sferis z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.
 6. Podanie danych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do ich dostępu, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika.
 7. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach Sferis, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 8. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji mogą być wykorzystywane przez Sferis w celu realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów Sferis dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju Sferis. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Sferis oraz spółki wchodzące w skład grupy Kapitałowej ACTION S.A. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.
 9. Sferis informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Sferis i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Sferis informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.
 10. Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.
 11. Użytkownik, w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, może dobrowolnie wyrazić zgody na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo prowadzonego przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie internetowym, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ochrony Kupujących dostępne są na oficjalnej stronie Ceneo.

§ 5
Wykorzystywanie plików cookies

 1. W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.
 2. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Sferis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Sferis Sp. z o.o. umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:
  • Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
  • Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.
  • Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
 4. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 5. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.
 6. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

§ 6
Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dostawy

 1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:
  • składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
  • uzyskiwanie informacji o towarach oraz usługach dostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Sferis o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego może nie pokrywać się z ofertą dostępną w Salonach Sferis. Ceny przedstawione w Sklepie internetowym mogą odbiegać od cen w Salonach Sferis.
 4. Sugerowane ceny przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają podatek VAT. Cena wraz z kosztami przesyłki w wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towarów podawana jest przez Sferis w potwierdzeniu otrzymania zamówienia. Koszty przesyłki w zależności od możliwych opcji wskazane są również na stronie Sklepu internetowego http://www.more4kids.pl/dostawa.html

§ 7
Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

 1. Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów i parametry techniczne), a następnie klika w funkcję „Do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów. Usuwanie towaru/ów z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń „czerwony x” w koszyku.
 2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Finalizuj”, co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu.
 3. Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Finalizuj” kończy etap składania zamówienia.
 4. Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, Sferis informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Sklepu Internetowego - podczas składania przez Użytkownika zamówienia - komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że Sferis nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując o tym Sferis, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.
 6. Sferis sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej lub cenie jest dostępny, Sferis przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z kosztami przesyłki, wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży towaru/ów.
 7. Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez Sferis płatności realizowana jest dostawa towaru,
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.
 8. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Sferis a Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.
 9. Dokument sprzedaży towaru/ów przesyłany jest na adres e-mail Klienta używany w momencie zawierania umowy sprzedaży towaru/ów.
 10. Dokumenty sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie  na prośbę klienta pod wskazany adres.

§ 8
Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

 1. Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez Sferis w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:
  • nowe - oczekujące - złożenie oferty zakupu, etap sprawdzania dostępności, cen i specyfikacji względem złożonej oferty zakupu oraz oczekiwanie na zaksięgowanie płatności
  • w realizacji – kompletowanie zamówienia, pakowanie, przygotowanie do wysyłki
  • zakończone – potwierdzenie odebrania towaru przez kuriera z magazynu Sferis
 2. Formy dostawy towaru:
  • przesyłka kurierska,
  • odbiór osobisty w Salonie Sferis
  • odbiór osobisty w Punkcie Odbioru
 3. Sposoby płatności:
  • gotówką
  • przelew na konto bankowe Sferis
  • płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej
  • płatność ratalna
 4. Koszty dostawy towaru wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika, po wybraniu formy odbioru towaru i sposobu płatności.
 5. Termin dostawy:
  • zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez Sferis wpłaty.
  • w sytuacjach wyjątkowych, gdy termin dostawy towaru/ów przekracza 5 dni, Sferis poinformuje o tym fakcie Użytkownika e-mailem lub telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.
 6. Przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół oraz poinformować o tym fakcie Sferis za pomocą wszelkich możliwych środków komunikacji.

§ 9
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Sferis Sp. z o.o. Zamienie, ul Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.
 2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach, gdy:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

§ 10
Procedura reklamacji

 1. Salony Sferis przyjmują reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady lub niezgodne z umową. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar można również dostarczyć do serwisu Sferis pod adresem: Sferis Sp. z o.o. z dopiskiem „SERWIS”, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno.
 2. Salony Sferis przyjmują reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta (odbiór towarów w salonach Sferis). Przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru) Sferis prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i stosowanie się do jej postanowień. Karta gwarancyjna nie jest opatrzona pieczęcią sprzedawcy. Pieczęć sprzedawcy na karcie gwarancyjnej można uzyskać w terminach i godzinach pracy Salonów Sferis lub poprzez przesłanie jej na adres: Sferis Sp.z o.o. SERWIS Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Podstawą do umieszczenia na karcie gwarancyjnej pieczątki Sferis jest kopia dokumentu zakupu towaru, otrzymanego przy zakupie.
 3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do salonu Sferis wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez Sferis. W salonie Sferis sprzedawca odbierze towar i wypełni przy udziale Klienta zlecenie serwisowe, które otrzyma dany numer. Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.
 4. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa salonu Sferis i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 5. Reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub jego niezgodności z umową.
 6. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru.
 7. Sferis prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Sferis nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane znajdujące się na nośnikach.
 8. Lista Salonów Sferis wraz z ich adresami dostępna jest na stronie Sklepu internetowego.
 9. Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresem mailowym: serwis@sferis.pl
  Informacje na temat procedur reklamacji zakupionego sprzętu można uzyskać dodatkowo telefonicznie pod numerem Infolinii. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są również drogą mailową pod adresem: bok@sferis.pl
 10. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres admin.sferis@sferis.pl lub pod adres sklep@more4kids.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: 22 349 94 94.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sferis informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.more4kids.pl.
 3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Sferis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.more4kids.pl/regulamin.html. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.
 6. Data opublikowania regulaminu 2013-10-02.
chat online
chat online